Thursday, October 13, 2011

ควรให้กำลังใจแก่รัฐบาลในการแก้ปัญหาน้ำท่วม

           ในภาวะน้ำท่วมนี้ จึงปรารถนาให้ทุกหน่วยงานได้ให้กำลังใจแก่รัฐบาล เพื่อการแก้ปัญหาน้ำท่วมนั้นเป็นไปอย่างมีสมาธิ และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยควรปฏิบัติดังนี้
          1. ทุกฝ่ายควรร่วมมือกันแก้ปัญหาน้ำท่วมด้วยความเต็มใจ หรือแก้ปัญหาของตนเองในการป้องกันน้ำท่วม  โดยที่รัฐบาลเป็นฝ่ายวางแผนหลัก  ประชาชนควรฟังข้อมูลข่าวสาร และคอยปฏิบัิติตามคำแนะนำ
          2. ประชาชนไ่ม่ควรตื่นกับข่าวลือต่าง ๆ ควรฟังให้รอบด้าน และฟังข่าวสารข้อมูลเพื่อนำมาพิจารณาแก้ไขเพื่อแก้ปัญหาได้ถูกต้อง
          3. พ่อค้าที่ขายวัสดุก่อสร้างไม่ควรฉวยโอกาสกักตุน หรือขายสินค้าราคาแพงเกินไป แต่ควรมีจิตสำนึกช่วยคนไทยในภาวะที่ประชาชนต่างเดือดร้อน   เพราะบางคนไม่มีบ้านจะอยู่ หรืออาหารกินก็ยังขาด
          4. ประชาชนไม่ควรพังพนังกั้นน้ำ แต่ควรสอบถามเหตุผลว่าควรปฏิบัติอย่างไร  ในขณะเดียวกัน ข้าราชการหรือผู้บริหารท้องถิ่นควรวางแนวทางแก้ปัญหา และการปลอบโยนภายหลังน้ำไม่ท่วมแล้ว ว่าทางรัฐบาล หรือหน่วยงานปกครองท้องถิ่นควรมีนโยบายช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูอย่างไร เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความเครียด และอาจเกิดอันตรายในการพักอยู่ที่บ้านในขณะที่บ้านท่วมสูง
          5. ควรมีการระบายน้ำหรือฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาต้องมีกระสอบทรายหรือการวางแนวป้องกันตามแนวชายฝั่งให้สูงขึ้น
          6. การอพยพตามสถานที่ราชการ ซึ่งทุกหน่วยราชการหากพอจะช่วยเหลือเยียวยา ควรเปิดโอกาสช่วยเหลือราษฎร เช่นหน่วยงานวิทยาลัยปกครอง, มหาวิทยาลัยต่าง ๆ , องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น, และการมีการบริจาคเต็นท์เพื่อพักในที่สูงเพื่อให้ราษฎรได้แก้ปัญหาชั่วคราว
          7. สื่อไม่ควรวิพากย์โจมตีรัฐบาล เพราะทำให้รัฐบาลขาดสมาธิการทำงาน การแก้ปัญหาน้ำท่วมครั้งนี้สุดวิสัยในการแก้ปัญหาเพราะเป็นการท่วมที่มากจนรับไม่ไหว  เพราะจริง  ๆแล้วต้องวางแผนมาก่อนหน้านี้ในระยะยาวหลายปีแล้ว  แต่เนื่องจากขาดการวางแผนหรือใช้งบประมาณเพื่อแก้ปัญหาล่วงหน้าเกี่ยวกับน้ำท่วม  ทำให้เมื่อเกิดน้ำท่วมจึงทำให้ไม่สามารถรับได้ทัน  และรัฐบาลเพิ่งเข้ามาทำงานเพียง 2 เดือนกว่า ๆ เท่านั้น
         8. ควรมีรถยนต์ของรัฐ ช่วยขนของต่าง ๆมาไว้ในที่ปลอดภัย แก้ปัญหาระบบไฟฟ้า ฯลฯ
การเข้าถึงพื้นที่ที่ยังไม่สามารถเข้าถึง จากการรายงานต่าง ๆ ของราษฎร


No comments:

Post a Comment