Thursday, October 20, 2011

กลอนเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตอนที่ 50

       
  
            งานบริหารทรัพยากรมนุษย์   ไม่ยอมหยุดหยั่งรู้ในวิสัย
ที่เกี่ยวข้องวัฒนธรรมองค์การไซร้         มุ่งมองไกลหลากหลายของกลุ่มชน
หนึ่งเข้าใจก่อกำแพงวัฒนธรรม            เพื่อเข้าถึงพัฒนาเรียนรู้คน
ที่แตกต่างหลากหลายของบุคคล          เข้าใจจนแจ่มแจ้งไม่คลางแคลง
             สองเข้าใจอารมณ์ไม่สับสน    ความหวังคนกับปฏิกิริยา
ที่สะท้อนค่านิยมในบุคลา                   เป็นหัวหน้าต้องรู้ถึงปัจจัย
ได้แก่ชาติ,ภูมิภาคที่ส่งผล                  ต่อตัวตนพฤติกรรมของคนไทย
แต่สิ่งที่ผู้บริหารต้องว่องไว                  ด้วยเข้าใจอ่านคนเหมือนอ่านเกมส์
             สามนักบริหารคนที่ก้าวไกล    ที่สนใจสังเกตและทดลอง
ถึงวัตถุสิ่งของต้องประสงค์                  คนหมายปองต้องใช้ในองค์การ
ต้องกำหนดพื้นที่อย่างเหมาะสม           ความกลืนกลมเป็นระบบบริหาร            
กำหนดสีสันสิ่งของเพื่อวางฐาน            เพื่อจัดการภาพพจน์ลดนินทา
             แต่สิ่งที่สำคัญการจัดการ       ต้องประสานคนงานการสนทนา
ความห่างเหินผู้บริหารกับบุคลา             เนื่องจากว่าติดต่อผ่านจอคอม
โดยใช้เน็ต,เฟสบุ๊คกันทั่วหน้า              การพบหน้าพูดจาจึงทางอ้อม
ผู้บริหารบุคคลควรประนอม                  โดยยินยอมพบปะเป็นครั้งคราว
             ข้อมูลข่าวสารสิ่งแวดล้อม      ต้องเสริมซ่อมสืบค้นการไปใช้
เพื่อเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรแบบไทยไทย ต้องเข้าใจจิตใจที่ซ่อนปม
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต้องสื่อสาร      การจัดการมุ่งมั่นความเกลียวกลม
คอยสื่อสารความเคลื่อนไหวเพื่อระดม     เพื่อสร้างสมสามัคคีเพื่อองค์การ