Sunday, October 16, 2011

กลอนเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตอนที่ 48


           ปัจจัยองค์การ 
     ได้แก่ -ลีลาการจัดการ
            -ทัศนคติฝ่ายจัดการ
             ที่มีต่อวัฒนธรรม
            -ขนาด (size)------------------- ปัจจัยด้านการปฏิบัติ HRM
                                                      -การฝึกอบรมต่อเนื่อง ---------- วัฒนธรรมองค์การ
           ปัจจัยสิ่งแวดล้อม-------------- - การมีส่วนร่วมในงาน
            -ค่านิยมของชาติ                 -การสื่อสารที่ดี
            -ค่านิยมภูมิภาค                  -ระบบรางวัล
            -การศึกษา
            -อุตสาหกรรมฯ 
     
           แบบอย่างปัจจัยที่ทัอิทธิพล     ที่ส่งผลวัฒนธรรมขององค์การ
จากปฏิบัติสู่เป้าหมายบริหาร               เพื่อต้องการรับผิดชอบและอุทิศ
โดยเริ่มจากตัวแปรขององค์การ           ปัจจัยด้านส่ิ่งแวดล้อมที่ผูกติด
เพื่ออธิบายขยายความในความคิด       จึงประดิษฐ์ทฤษฎีที่เข้าใจ
           หนึ่งตัวแปรอิสระให้ข้อคิด      ปัจจัยฮิตองค์การอันได้แก่
ทั้งลีลาการจัดการทัศนะไซร้              เกี่ยวข้องในวัฒนธรรมองค์การ
โดยขนาดองค์กรที่เกี่ยวข้อง              ซึ่งเกี่ยวดองทรัพยากรมนุษย์
อันได้แก่การฝึกอบรมต่อเนื่องไป        ส่วนร่วมในสื่อสารดีมีรางวัล
          สองตัวแปรอิสระอีกหนึ่งใน     ที่กล่าวไว้เป็นปัจจัยมิได้ขาด
อันได้แก่ค่านิยมประจำชาติ              ภูมิภาค,การศึกษา,และโรงงาน
ปัจจัยดังกล่าวเกี่ยวข้องปัจจัยแรก      ที่สอดแทรกสัมพันธ์กับองค์การ
ทั้งสัมพันธ์ตัวแปรดังกล่าวขาน         ว่าส่งผลปัจจัยทรัพย์มนุษย์
ส่วนตัวแปรมนุษย์ดำเนินงาน            ที่กล่าวขานมาแล้วที่ผ่านมา
          ว่าสัมพันธ์กับตัวแปรที่ถามหา  เรื่องที่ว่าวัฒนธรรมขององค์กร
ว่าส่งผลพฤติกรรมของบุคคล            ว่าเป็นผลเชิงบวกหรือคัดค้าน
เพื่อพิสูจน์กรอบคิดนักวิชาการ          ด้วยทดสอบเชิงประจักษ์ไม่หักหาญ
ท้าพิสูจน์ผลที่มาอย่างชำนาญ          เป็นสะพานสร้างทฤษฎีที่ต่อเติม


จากแนวปฏิบัติสู่เ้ป้าหมายบริหาร         เพื่อต้องการรับผิดชอบและอุทิศ
โดยเริ่มจากตัวแปรขององค์การ           ปัจจัยด้านต้สิ่งแวดล้อมที่ผูกติด
เพื่ออธิบายขยายความในแนวคิด         จึงประดิษฐ์ทฤษฎีที่เข้าใจ
            หนึ่งตัวแปรอิสระให้ข้อคิด      คือปัจจัยองค์การอันได้แก่
ทั้งลีลาการจัดการ,ทัศนะใน                เกี่ยวข้องไซร้วัฒนธรรมองค์กรใด
ขนาดขององค์การที่เกี่ยวข้อง             ซึ่งเกี่ยวดองตัวแปรทรัพย์มนุษย์ไซร้
อันได้แก่การฝึกอบรมต่อเนื่องไว้         ส่วนร่วมใน,สื่อสารดี,มีรางวัล
            สองตัวแปรอิสระอีกหนึ่งใน     ที่ว่าไว้มีปัจจัยไม่มีขาด
อันได้แก่ค่านิยมประจำชาติ                 ภูมิภาค,การศึกษา,และโรงงาน
ปัจจัยดังกล่าวเกี่ยวข้องปัจจัยแรก         ที่สอดแทรกสัมพันธ์กับองค์การ
ทั้งสัมพันธ์ตัวแปรตามดังกล่าวขาน        ว่าส่งผลกับปัจจัยทรัพย์มนุษย์
            สามตัวแปรทรัพย์มนุษย์ปฏิบัติงาน ที่กล่าวขานมาแล้วที่ผ่านมา
ว่าสัมพันธ์กับตัวแปรตามที่ถามหา         ในเรื่องว่าวัฒนธรรมขององค์การ
ว่าส่งผลพฤติกรรมของบุคคล                ว่าเป็นผลในเชิงบวกหรือคัดค้าน
ซึ่งพิสูจน์กรอบคิดนักวิชาการ           ดังแจ้งขานในภาพอย่างทราบทรวง (Chandrakumara &Sparrow,2004)

No comments:

Post a Comment