Saturday, October 8, 2011

กลอนเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตอนที่ 44

         สี่ขั้นตอนการเสริมสร้างในทีมงาน     การบริหารไม่ได้ง่ายดังใจจิต
ผู้บริหารทรัพย์มนุษย์ควรฉุกคิด                เพื่อพินิจขั้นตอนทีมสร้างสรรค์
เพื่อรวบรวมทักษะพนักงาน                     ตามพื้นฐานแนวคิดที่จำนรรจ์                   
ทั้งกรีนเบอร์ก,บารอนที่กล่าวนั้น               ได้จัดสรรขั้นตอนสี่ประการ
         ขั้นแรกนั้นคือขั้นก่อนทำงาน            คิดบวกหารว่าจะทำหรือไม่ทำ
ในรูปแบบทีมงานที่เน้นย้ำ                       โดยผู้นำตัดสินใจในหนทาง
งานเป็นทีมมีผลพวงเพิ่มผลผลิต               คนเดียวคิดมีพลังอย่างเจือจาง
ตัดสินใจประการใดย่อมถือหาง                 ว่าแนวทางที่ดำเนินเดินอย่างไร
         วัตถุประสงค์ทีมงานต้องจัดวาง         ที่อิงอ้างทักษะอย่างแลเห็น
เพื่อบรรลุเป้าหมายที่จำเป็น                      มุ่งประเด็นผลงานสม่ำเสมอ
แผนเวลาจะกำหนดตัวบุคคล                    ที่สืบค้นว่าคนใดหมายเจอะเจอ
ใช้คนเหมาะสมงานผลเลิศเลอ                  ไม่เขินเก้อทาบทามคนทำงาน
         ขั้นสองนั้นคือเงือนไขที่ไม่เผลอ        ความเลิศเลอผลงานที่ก้าวหน้า
ผู้จัดการมั่นใจทรัพยากรหนา                     ที่นำพาเพื่อบรรลุจุดประสงค์
สิ่งเกี่ยวข้องกับวัตถุเป็นเงินทอง                 ทักษะของมนุษย์เราที่ดำรง
ทรัพยากรเหล่านี้พึงประสงค์                      เจตน์จำนงผู้จัดการที่ใฝ่ฝัน
         ขั้นสามคือก่อรูปแบบจำนง               ที่มุ่งตรงฝ่ายจัดการคอยจัดสรร
กำหนดความรับผิดชอบบุคคลนั้น                เพื่อกรองกลั่นหน้าที่อย่างถูกต้อง
ผู้นำทีมจำเป็นต้องเลือกสรร                      ติดตามกันและวางแผนให้สอดคล้อง
กับการงานที่มุ่งหมายเพื่อจับจอง                เพื่อทดลองความสามารถของบุคคล
         ขั้นสี่แนะสนับสนุนตามครรลอง          ด้วยเกี่ยวดองสื่อสารเชื่อมโยงกัน
จำเป็นต้องกำหนดเพื่อแบ่งปัน                   ข้อมูลนั้นต่อเนื่องตามกระแส
หัวหน้าคอยแนะนำสนับสนุน                      การเกื้อหนุนปัญหาเยียวยาแก้
ในมวลหมู่สมาชิกอย่างถ่องแท้                  ทั้งผลงานของทีมมีหนทาง


                     

No comments:

Post a Comment