Wednesday, October 5, 2011

กลอนเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตอนที่ 43

        

         ทีมจัดการตนเองมีลักษณะ      เป็นอักขระริเริ่มโดยมูลิน (Mullin,2005:723)
ประการแรกเป้าหมายที่ยลยิน             ต้องติดดินโดยสมาิชิกตอบสนอง
ประการสองสมาชิกทีมดูแล                เกาะกระแสความคิดงานทั้งผอง
สมาชิกต้องมีทักษะที่หมายปอง          ต้องสอดส่องทักษะผสมผสาน
           มุ่งระดับควบคุมไม่ผยอง         มุ่งจับจ้องอำนาจในพระเดช
สิ่งทั้งปวงในโลกเป็นกิเลส                 เป็นสาเหตุก่อกรรมคนทำงาน
ทั้งทบทวน,ประเมินผลสิ่งเกี่ยวข้อง     โดยทดลองทำเป็นทีมบริหาร
มุ่งสมาชิกทั้งหมดกำหนดการ             มิใช่งานมุ่งเฉพาะปัจเจกชน
           ในอดีตมีกลุ่มบุคลาการ          ผู้บริหารมักออกแบบทีมทำงาน
ภาวะผู้นำทีมแบบหมุนเวียน               โดยบังเหียนธรรมชาติของโครงการ
แต่องค์กรมักเป็นทีมแบบชั่วคราว        ที่ไม่สาวอำนาจอย่างทางการ
และผู้นำทำหน้าที่บริหาร                   ยืดหยุ่นการทำงานอย่างคล่องตัว
           ปัจจุบันวัฒนธรรมการทำงาน   สำคัญการมุ่งเน้นมีส่วนร่วม
การสื่อสารมีบทบาทในผลรวม            ที่ท้นท่วมในชีวิตขององค์การ
ทีมทำงานปีหนึ่งเก้าแปดศูนย์            ที่เทิดทูนโดยผู้คงแก่งาน
ตัดสินใจมีประสิทธิผลการ                 ทีมทำงานส่งเสริมก่อรูปแบบ
           องค์การเสริมสร้างการสื่อสาร  เพื่อมุ่งการเปิดช่องการพูดจา
โดยภาษาสารสนเทศที่ก้าวหน้า         จึงนำพาอินทราเน็ตในองค์การ
และอีเมลล์รับส่งในข่าวสาร               ดำเนินการให้ข้อมูลในผลงาน
เพื่อมอบหมาย,ติดตามประเมินการ     เป็นสะพานเชื่อมโยงทุกอย่างไป

                   

          

     

No comments:

Post a Comment