Wednesday, October 5, 2011

กลอนเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตอนที่ 41

            
  
           จะกล่าวถึงกลุ่มและทีมงาน        ที่กล่าวขานความหมายที่ทดแทน
ทุกทีมงานคล้ายกลุ่มในแบบแผน            เปรียบเป็นแ่กนบุคคลที่ร่วมกัน
แต่ทุกกลุ่มมิอาจเป็นดังทีม                    เหมือนแม่พิมพ์แบบเดียวดังใฝ่ฝัน
จึงมีความแตกต่างอย่างยืนยัน                กลุ่มทีมนั้นพรรณาต่างทิศทาง
            แนวคิดของเบลบิน(1993)ภิปรายกัน ความแตกต่างนั้นมีเห็นอย่างเด่นชัด
ว่ากลุ่มเป็นขนาดกลางและใหญ่              แต่ทีมในองค์การนั้นขนาดย่อม
สิ่งสำคัญทีมงานต้องเลือกสรร                ที่มุ่งมั่นความสำเร็จอย่างสุกงอม
แต่งานกลุ่มคัดสรรแบบเกลี้ยกล่อม          ต้องถนอมทำตามความจำเป็น
           งานเป็นทีมแนวโน้มดั่งเนื้อหอม   โดยยินยอมแบ่งปันหรือสับเปลี่ยน
ในโครงสร้างผู้นำที่หมุนเวียน                 ล้วนแนบเนียนพลวัตรอย่างนิยม
ประสานงานการกิจอย่างกลมเกลียว         ไม่ลดเลี้ยวเคี้ยวคดอย่างขื่นขม
เพื่อเสริมสร้างคุณค่าน่าชื่นชม                ด้วยระดมใกล้ชิดสนิทกัน (Greenberg & Baron,2003)
           นอกจากนี้การจัดการที่เหมาะสม  ทั้งงานกลุ่มและทีมต่างบริหาร
กลุ่มทางการตั้งโดยฝ่ายจัดการ               ต้องรายงานทบทวนในผลงาน
เมื่อกำหนดทำงานทีมในฝัน                   ต้องสร้างสรรค์ยืดหยุ่นอย่างยืนนาน
เพื่อทำงานสำเร็จเสร็จชื่นบาน                ต้องยืนกรานไร้ควบคุมบังคับคน
           ทีมทำงานจึงมักบริหาร              โดยจัดการตนเองอยางเหมาะสม
มีอิสระอัตโนมัติคนนิยม                         ต้องชื่นชมปลุกปลอบกำลังใจ
ทีมและการทำงานเป็นทีมนั้น                 สิ่งสร้างสรรค์หาใช่ความคิดใหม่
แต่ทีมนั้นเสริมสร้างเพื่อการณ์ไกล          ต้องเข้าใจแจ่มแจ้งอย่างชัดเจน
          เป็นประจักษ์พยานที่แจ้งไข        รูปแบบในประเพณีที่ดั้งเดิม (Classical Model)
การจัดการแบบวิทยาศาสตร์เริ่ม             ไม่ส่งเสริมงานเป็นทีมที่จริงจัง
ทฤษฎีประเพณีขาดพลวัตร                   และยืนหยัดยืดหยุ่นดังใจหวัง
พัฒนาเทคโนโลยี่มีพลัง                       โดยโ่ด่งดังความคิดที่ก้าวไกล
          เทคโนโลยีเพาะบ่มไม่เหนี่ยวรั้ง    เพื่อติดตั้งการทำงานอย่างเต็มที่
เพื่อแข่งขันเติบโตทับทวี                      โดยมุ่งชี้ฝ่ายจัดการไม่ล่าช้า
แสวงหาแนวทางความเป็นอยู่                เพื่อฟื้นฟูหาวิธีที่ดีกว่า
รวมรักษาบุคลากรด้วยเยียวยา               เพื่อรักษาคนดีที่แท้จริงNo comments:

Post a Comment