Wednesday, September 21, 2011

"มุ่งปรองดองสมานฉันท์ในประเทศ มุ่งสร้างเหตุผลดีพลีเพื่อชาติ"           สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน       ไม่เหมือนแม้นสมานฉันท์ดังเฝ้าฝัน
ไม่ด่าทอจ้อวิจารณ์เป็นรายวัน            เพราะคนนั้นมีอำนาจทีเท่าเทียม
ไม่หมายหมิ่นคนในชาติว่าเป็นไพร่     ไม่คอยใช้อำนาจที่เหี้ยมเกรียม
เพียงเพื่อผลประโยชน์มุ่งตระเตรียม    มุ่งคอยเสี้ยมยุยงให้เกลียดกัน
           เราคนไทยทุกคนเหมือนขวัญเรียม  ล้วนพี่น้องพงศ์เผ่าชาวไทยเรา
ไม่มุ่งโลภลุ่มหลงอำนาจเงา               เพราะคนเราต่างคนพี่น้องกัน
อย่าเห็นยศเงินตราบรรดาศักดิ์            จนลืมรักคนไทยทั่วแดนฝัน
การเมืองนั้นเขามีเพื่อแบ่งปัน             คนไทยนั้นลืมจนเพราะผลงาน
           หากเรามัวช่วงชิงแย่งอำนาจ   คนในชาติทุกข์เข็ญเพราะชื่อเสียง
คนไม่มาลงทุนหนุนนำเพียง               เพราะคนเลี่ยงคุณธรรมก่อกรรมหนา
ความสามัคคีมีไว้เพื่อมั่นคง                มุ่งต่อตรงผลประโยชน์ชาวประชา
เพื่อไพร่ฟ้าสุขสันต์ไม่บั่นทอน            เพราะโลกร้อนกิเลสเร้าไม่พอเพียง
           ควรสร้างกฎธรรมนูญที่พูนผล  เทิดทูนคนมีคุณค่าราคาคน
ไม่ดูถูกเหยียดหยามประชาชน           ผู้สร้างผลเพิ่มผลิตประสิทธิ์งาน
ทั้งชาวนาชาวไร่ผู้หว่านไถ                ทั้งรากหญ้า,ชนชั้นกลางที่เรียกขาน
ชนชั้นสูงศักดินาคนกราบกราน            ล้วนเบิกบานมีความสุขทุกคนไป
          ความเป็นธรรมคือสิ่งที่ประทาน ด้วยเจือจานช่วยเหลือทุกแห่งหน
อันกฎหมายตีตรากับบุคคล                ต้องแยบยลสุจริตยุติธรรม
ไม่เป็นสองมาตรฐานเลือกปฏิบัติ         โดยเห็นชัดตราชั่งเอียงด่างดำ
กระทบต่อประชาชนจนก่อกรรม          ต้องกระทำแบบธรรมาภิบาลกัน
                    

No comments:

Post a Comment