Monday, September 26, 2011

กลอนเกี่ยวกับรัฐประหาร

            รัฐประหารคือคอรัปชั่นในอำนาจ     ช่วงชิงชาติเพื่อประโยชน์ของใครหนอ
ที่แล้วมาประชาชนทุกข์ไม่พอ                   จึงคอยก่อเวรกรรมกับคนไทย
ลุ่มหลงในผลประโยชน์ไม่เพียงพอ             คอยดักคอข่มขู่คุกคามใจ
มุ่งสั่นคลอนการทำงานรัฐบาล                    มุ่งเผาผลาญงบประมาณบ่อนทำลาย
            รัฐประหารในอดีตที่ผ่านไป           ล้วนวุ่นวายสับสนชนทั่วหล้า
ฉีกรัฐธรรมนูญแอบอ้างแก่พารา                  เนื้อหาหนาทำเพื่อกลุ่มของตน
ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ                   ในขอบเขตกว้างใหญ่่ยังสับสน
ว่าปฏิวัตินั้นบั่นทอนประชาชน                    ทำให้คนเสียสิทธิและเสรี
            ความเสมอภาคทางสังคมถูกซ่อนกล คอยขยี้ใช้อำนาจอย่างบาตรใหญ่
ตุลาการหากขาดจิตสำนึกไซร้                    คอยรับใช้อยุติธรรมในทางผิด
ก่อกำเนิดสองมาตรฐานเห็นเด่นชัด             เป็นการขัดเสรีภาพทางความคิด
เพราะกฎหมายแก้ไขจนรอนริด                  ทุกชีวิตทั่วไทยถูกควบคุม
            นักการเมืองบางกลุ่มพะวงจิต        มัวมุ่งติดลุ่มหลงในอำนาจ
หากเลือกตั้งตามกติกาไม่ผูกขาด               มุ่งนำชาติเผด็จการลับลวงพราง
เป็นพันธิมิตรอำนาจของกองทัพ                 คอยขยับส่งสัญญาณคอยถากถาง
ใช้สื่อหลักปักฐานทุกเส้นทาง                    ทำลายล้างความมั่นคงทางการเมือง
            นักการเมืองวางตนอย่างเป็นกลาง   ไม่หาทางเลี้ยวลดคดในข้อ
เพื่อทางลัดสู่อำนาจหลงเยินยอ                  จึงคอยก่อหาเหตุเหมือนอย่างเคย
แต่การเมืองทุกวันคนทันคิด                       ช่วยสะกิดวิจารณ์ยังเปิดเผย
การปฏิวัติรัฐประหารที่เสบย                       มุ่งเสวยอำนาจชาติอับจน
            จึงหวังเตือนเพื่อนพ้องอย่าละเลย   อย่านิ่งเฉยนิ่งไปสองไพเบี้ย
คอยพูดจาถกเถียงเพื่อคอยเคลียร์              ไม่อ่อนเปลี้ยเพลียแรงอย่างง่ายดาย
รักษาประชาธิปไตยที่หวงแหน                   ประมาทแม้นย่อยยับและเสียหาย
เสรีภาพ,สิทธิอาจวอดวาย                         เพียงคนไทยหลับไหลชาติยับเยิน              

                    

No comments:

Post a Comment