Wednesday, September 21, 2011

กลอนเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตอนที่ 28

          แนวคิดทฤษฎีของเฮอร์สเบอร์ก      ไม่ล้มเลิกถูกวิจารณ์อย่างหนักหน่วง
แต่บ่อยครั้งโต้แย้งอย่างจาบจ้วง                แต่ผลพวงสับสนไม่ไขสือ
สิ่งวิจารณ์ความคิดของเขานั้น                   ไม่เกี่ยวกันกับงานไร้ฝีมือ
แรงงานทั่วไปไร้ฝึกปรือ                           กลับร่ำลือเบื่อหน่ายและจำเจ
         เนื่องเพราะงานมีสาระไม่น่าสน         เว้นแต่ผลงานวิจัยที่ยกเว้น
งานบัญชี,วิศวะเป็นประเด็น                      ข้อยกเว้นเหมือนงานที่กล่าวมา
นอกจากนั้นคนงานโดยทั่วไป                    มักทำให้ฝ่ายมนุษย์มีปัญหา
ต้องปวดหัววิงเวียนจนปัญญา                    ใช้คาถาแรงจูงใจแก้ไขคน
         การวิจารณ์ในประการที่สองนั้น         ช่วยปลุกปั้นเหตุการณ์เลวหรือดี
เป็นปัจจัยส่งผลทดลองนี้                         คือเครื่องชี้เอนเอียงไม่สมหวัง
จากเหตุการณ์ไม่พอใจที่บังเกิด                ประดักเดิดเป็นประจำไม่ลืมหลัง
ปัจจัยด้านสุขอนามัยถูกเบียดบัง                ปัจจัยดังคือจูงใจผลงานคน
         ตัวอย่างเช่นปัจเจกชนคนกล่าวถึง     จะดูดดึงงานหนักมากชั่วโมง
ทำอย่างไรการทำงานที่ยืนโรง                   เพื่อเปิดโปงชั่วโมงงานพิเศษ
เป็นมาตรฐานการทำงานในองค์การ            ดีกว่าการชมเชยในพระเดช
การบังคับบัญชามีขอบเขต                       แต่มองเหตุภายหลังสำเร็จแล้ว                             
                      

No comments:

Post a Comment