Saturday, September 17, 2011

กลอนเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตอนที่ 22

   
     
       วรรณกรรมกำหนดนิยามหลาย        ว่าความหมายของแรงจูงใจจากภายใน (Intrinsic Motivation)
คือการจูงใจบุคคลมาจากใจ                ก่อขึ้นไว้จากธรรมชาติงานของตน
เฉกเช่นพึงพอใจในงานที่ทำ,              กับกิจกรรมพัฒนาส่วนบุคคล,
ได้รับสนับสนุนจากหัวหน้าคน,             หรือได้ผลเป็นประโยชน์และโครงการ
     สำหรับแรงจูงใจภายนอกคน (Extrinsic) ซึ่งสืบผลนอกเหนือตัวคนไซร้
ที่สามารถเล็งเห็นสัมผัสได้                 ที่ว่าไว้คือจ่ายค่าตอบแทน
ทั้งโบนัสข้าวของและวัตถุ                   เพื่อบรรลุความสำเร็จที่แก่นแกน
แต่แรงใจทางสังคมที่แนบแน่น             รวมแน่นแฟ้นทำเป็นทีมกับทุกคน (Bratton,2007)
     หากพวกเราเข้าใจการบริหาร          กระบวนการจูงใจและกระตุ้น
กับบุคคลยอมรับสนับสนุน                   เราอาจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 
ไม่มีทฤษฎีจูงใจในสากล                    ที่แพร่ผลพร้อมรับทุกถ้อยคำ
เพราะธรรมชาติเนื้อหาที่ซ่อนกล           แต่อับจนปัญญาแม้มากมี 
     มาตรมากมีทฤษฎีที่แพร่หลาย        อธิบายประเด็นเป็นเหตุผล
ไม่สามารถยืนหยัดอย่างคงทน             เพราะตัวตนแต่ละคนไม่เหมือนกัน
แต่ข้อดีมีประโยชน์ต่อผู้อ่าน                สังเกตการณ์ทฤษฎีทุกอย่างนั้น
มีแง่มุมแตกต่างผสมกัน                      เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีนาน
     นอกจากนี้ยังมีประโยชน์อื่น            ทุกวันคืนเปลี่ยนไปในแบบแผน
มิอาจใช้แนวทางแบบเก่าแทน             ไม่เหมือนแม้นจริยธรรมที่ใฝ่หา
ทฤษฎีแรงจูงใจยุคแรกเริ่ม                  ได้เประเดิมแนวคิดเทย์เล่อร์มา (1991)
สร้างทฤษฎีหลักจัดการแสวงหา            คือวิทยาศาสตร์สร้างให้เห็นจริง
                     
 
     
                               
                   

No comments:

Post a Comment