Friday, September 9, 2011

กลอนเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตอนที่ 14

 
      กล่าวถึงกรอบเค้าโครงของความคิด   เป็นประดิษฐ์ตัวแปรที่สร้างสรรค์
บริหารทรัพยากรมนุษย์สุดรำพัน              หลักประกันทฤษฎีที่ส่งผล
เอช.อาร์.เอ็มหาใช่คำคล้ายแฟชั่น           เพื่อโจษจันบริหารงานบุคคล
หรือเพียรก่อกิจการงานสร้างคน               คล้ายคำคนโฆษณาให้ดูดี
      แม้นว่างานเอช.อาร์,เอ็ม                  ล้วนมาจากรากฐานการบุคคล
ดูคลับคล้ายคล้ายคลึงไม่สับสน               แต่แยบยลแตกต่างอย่างแยบคาย
สิ่งสำคัญแตกต่างถึงที่สุด                       เริ่มจากจุดประสงค์จำนงหมาย
การบุคคลเน้นลดต้นทุนถูก                     กำไรผูกเพิ่มผลอย่างสูงสุด
      เอช,อาร์,เอ็มมุ่งเข็มมองเรื่องคน       ทรัพย์บุคคลเป็นปัจจัยอันสูงค่า
จุดประสงค์ปรับปรุงและพัฒนา               เพื่อรักษาบุคคลาให้อยู่นาน
เพื่อสมรรถนะเก่งกล้าในอาชีพ               เป็นประทีปส่องแสงสำแดงฐาน
ให้องค์กรรุดหน้าสุดเพดาน                    เป็นปราการแข็งแกร่งแก่องค์การ
      จุดประสงค์สำคัญประการสอง          เมื่อมามองสอดส่องการบุคคล
จากแรงงานสัมพันธ์ที่เริ่มต้น                  มาจากผลการจัดการข้อตกลง
และยินยอมร่วมเจตนารมย์                    ไม่หวานอมขมเปรี้ยวและงุนงง
ผู้จัดการบุคคลร่วมนำธง                        หน้าที่ตรงบทบาทเป็นคนกลาง
      นอกจากนี้นักจัดการงานบุคคล          ล้วนดั้นด้นเจรจาทั้งสองข้าง
ระหว่างฝ่ายจัดการกับลูกจ้าง                 ไม่เมินหมางผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
แต่จุดยืนการบุคคลเข้าเจ้าของ                เพราะเขาคือลูกจ้างของเจ้านาย
จึงมีใจเป็นกลางบ้างยังดี                       แต่ต้องมีสหภาพมาถ่วงกัน      
                                              
      

                

No comments:

Post a Comment