Wednesday, August 24, 2011

วาทะกรรมรัฐสภาเชิงสร้างสรรค์


     การประชุมรัฐสภาวาระแรก       เพื่อชี้แจงนโยบายขายความฝัน
เศรษฐกิจการเมืองด้วยแบ่งปัน       มุ่งสร้างสรรค์สังคมมุ่งแก้ไข
มุ่งพัฒนาปรองดองให้ก้าวไกล       ไม่หวั่นไหววุ่นวายให้เสียวใส้
ด้วยถ้อยคำสำนวนนุ่มนวลใจ          เป็นวิสัยนักพูดพาทีงาม
     ถ้อยแถลงนโยบายของนายก    ด้วยหยิบยกวลีทีละข้อ
เป็นต้นตอเติมแต่งไม่ตัดพ้อ           ฝ่ายค้านจ้อเพื่อแจมเติมสีสัน
ไม่ขัดคอเคืองขัดคล้ายกัดกัน         คอยโรมรันรุกเร้าอย่างเย้ยหยัน
วจีกรรมซ้ำเติมกระหน่ำพลัน           มุ่งกีดกันเกาะกุมดาวดวงเดียว
     ไม่ควรนำอดีตมาบ่นพร่ำ           มุ่งสกรรมสแกนแสนวิตก
นาวารัฐไม่เดินหน้าพาเวียนวก        เพราะคอยฉกเหนี่ยวรั้งขังความคิด
ควรแถลงวาจาสุภาษิต                  ช่วยสะกิดเตือนตนพ้นความผิด
เป็นบัณฑิตประชาธิปไตย             คือวิสัยนักการเมืองประเทืองไทย
     ประชาชนควรส่องมองการเมือง ว่าใครเคืองขุดคุ้ยลุยประเด็น
ต้องคอยเข็นเคลื่อนขับจับซ่อนเร้น  ไม่ว่างเว้นวันวานของบ้านเมือง
ว่าใครพูดจริงทำจริงอย่างรุ่งเรือง     ไม่วางเขื่องในอำนาจกระด้างเดื่อง
ตามต่อเนื่องเพื่อให้ไทยไม่ขุ่นเคือง  เพื่อปราดเปรื่องเรืองราวรัฐสภา
     แม้ความคิดแตกแยกออกเป็นสอง เป็นทำนองคล้ายคลึงกันทั่วหล้า
หากเห็นต่างห่างกันทั่วพารา           ไม่ถือสาหาความเป็นศัตรู
เราคนไทยด้วยกันร่วมพันตรู            คือคำครูพลิกผันคอยเฝ้าดู
เป็นบทเรียนสอนใจไม่หลงกู           เป็นนักสู้สร้างสมคารมดี
      


    

No comments:

Post a Comment