Wednesday, August 31, 2011

นายกสองหัว ดีกว่านายกหัวเดียว

 
        สักวานายกมีสองหัว                 ช่วยกันคิดช่วยกันทำไม่คลุุมเครือ
ทั้งในนอกสอดประสานด้วยจุนเจือ      พลังเหลือฉุดประเทศให้ก้าวไกล
เป็นแนวคิดสุดแสนจะวิเศษ               หาประเทศอื่นใดมีเหมือนไม่
กลยุทธ์สุดยอดรัฐบาลไทย               เร่งนำไทยก้าวพ้นคนยากจน
       ทั้งแข็งนอกอ่อนในไม่หวั่นไหว   ชาติวิไลเป็นหนึ่งไม่มีสอง
อนาคตผองไทยมุ่งปรองดอง             ต่างชาติจ้องโอกาสการลงทุน
เงินทุนท่วมหลั่งไหลอย่างทะลัก        ท่องเที่ยวไทยคึกคักคนอุดหนุน
เพราะไทยเราปฏิรูปให้เป็นคุณ           ประชาชนอุ่นใจเพระผลงาน
       การกระตุ้นเศรษฐกิจให้พลิกฟื้น   รีบหยิบยื่นความช่วยเหลือเพื่อความหวัง
อนาคตของคนไทยให้จีรัง                 ผงาดรั้งหมายเลขหนึ่งแห่งเอเชีย
เน้นส่งออกพืชผลเป็นรายได้              ลดรายจ่ายสร้างโอกาสไม่สูญเสีย
โต้ฝ่ายค้านค้านตลอดไม่ลามเลีย       ทำไทยเสียภาพพจน์ลดวุ่นวาย
       แม้มีอุปสรรคและขวากหนาม      คนประนามหยามหมิ่นอย่าสงสัย
ผลประโยชน์ของช่าติมีกว้างไกล       ทำคนไทยยากจนเพราะช่วงชิง
ยื้ออำนาจคาดโทษมิจบสิ้น               มุ่งหวังดิ้นขัดขาไม่ประวิง
ทำให้ชาติหวาดผวาไม่เกร่งกริ่ง         ความใจจริงลดหายไม่ละอาย

      
No comments:

Post a Comment