Sunday, August 28, 2011

กลอนเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตอนที่ 1


      จะกล่าวถึงหลักวิชาในคำสอน         ฝากเป็นกลอนกลั่นกรองเพื่อก้าวรุด
เปิดประตูสู่บริหารการมนุษย์                 ประเสริฐสุดในสาขาบริหาร
เริ่มประเด็นปัญหาในองค์การ                ที่สืบสานภารกิจเพื่อวันวาร
ด้วยจัดการธรรมชาติพนักงาน               และตรวจทานบทบาทขององค์กร
      โดยนิยามความหมายเป็นพื้นฐาน     หลากหลายการนิยามจากกูรู
ล้วนเป็นผู้ชำนาญการของผู้รู้                เป็นสะพานเพิ่มพูนแห่งปัญญา
กับกลยุทธ์องค์การสำคัญยิ่ง                 หาความจริงองค์การไร้ปัญหา
เป็นที่พึ่งบุคลากรก่อศรัทธา                  นำนาวาก้าวไกลไร้กังวล
      เพิ่มจูงใจผูกพันกันเถิดหนา            ไม่ถลาแปรเปลี่ยนในวิถี
เป็นประโยชน์โลกบ้างในวจึ                  เป็นพาทีแยบยลปนระวัง
และทีมกลุ่มในองค์กรอย่างเข้มแข็ง        ครอบงำแหล่งความคิดด้วยจิตหวัง
วัฒนธรรมองค์กรสอนใจจัง                    ก่อกำลังเยี่ยมยุทธ์รุดหน้าไป
      โครงสร้างองค์กรก่อเข้มขลัง            ผูกพลังเพิ่มมิตรจิตฮึกหาญ
เทคโนโลยี่ที่ใช้อย่างชำนาญ                 ร่วมประสานบุคคลคนด้วยไมตรี
ให้เรียนรู้กับบุคคลอย่างถ้วนถี่                รวมทั้งมีน้ำจิตคิดใจดี
และเรียนรู้องค์การทันวิธี                       ด้วยปรานีผ่อนผันทันเหตุการณ์              

   

No comments:

Post a Comment