Friday, July 29, 2011

คุณลักษณะภาวะผู้นำที่ยิ่งใหญ่ 10 ประการ      คนเราส่วนมากสนใจแสวงหาคำตอบกับคำถามที่ว่า “ผู้นำที่ยิ่งใหญ่คืออะไร” คุณควรจะตอบคำถามนี้อย่างไร? มีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่บันทึกลายลักษณ์อักษรโดยคนอื่น ต่อไปนี้เป็นข้อเขียนที่มาจากบทความโดยบิลล์ จอร์ช อดีตประธานซีอีโอ ของบริษัทเมดโทรนิค ตามลักษณะที่สำคัญมากที่สุดที่เป็นตัวตนของเขาเอง ในขณะที่คุณเห็นลักษณะภาวะผู้นำตามระดับของความรู้ในตัวเอง ผู้นำที่ยิ่งใหญ่รู้ตัวเองว่าเขาสามารถทำได้ ดังนี้
1.    เป็นแฟนพันธ์แท้  หลายปีที่ผ่านมาจากการศึกษาผู้นำและลักษณะผู้นำ เชื่อว่าภาวะผู้นำเริ่มต้นและสิ้นสุดด้วยการเป็นของแท้ (authenticity)
2.    มีความปรารถนาจะรับใช้ผู้อื่น ผู้นำพันธ์แท้มีความปรารถนาที่จะรับใช้ผู้อื่นโดยผ่านภาวะผู้นำ
3.    เพิ่มพลังอำนาจบุคลากร ผู้นำสนใจในการเพิ่มพลังอำนาจบุคลากรได้มาก ผู้นำสร้างความแตกต่างมากกว่าผู้นำที่สนใจแต่อำนาจ,เงินตรา, หรืออภิสิทธิ์ให้กับตัวเขาเอง
4.    นำทางด้วยหัวใจ, มีเมตตาและสมานจิตใจ ที่เป็นคุณลักษณะของจิตใจ
5.    ตระหนักถึงความบกพร่อง ผู้นำพันธ์แท้ใช้ความสามารถธรรมชาติ แต่เขายังตระหนักถึงความบกพร่องและทำงานหนักเพื่อเอาชนะมันให้ได้
6.    จงนำด้วยวัตถุประสงค์ เป็นการนำด้วยจุดประสงค์,มีความหมาย และมีคุณค่า
7.    สร้างความสัมพันธ์อย่างเหนียวแน่น ผู้นำต้องสร้างความสัมพันธ์กับบุคลากรอย่างเหนียวแน่น
8.    มีจุดยืนที่ชัดเจนในทิศทาง คนอื่นจะปฏิบัติตามผู้นำเพราะเขารู้ว่าเขาจะไปในทิศทางใด
9.    ปฏิเสธการประนีประนอม เมื่อหลักการถูกนำมาทดสอบ ผู้นำควรปฏิเสธการประนีประนอม
10. ปรับปรุงตัวเอง ผู้นำพันธ์แท้มีการอุทิศตัวเพื่อการพัฒนาเขาเองเพราะว่าพวกเขารู้ว่าการเป็นผู้นำนำไปสู่ความเจริญเติบโตส่วนบุคคลตลอดชีวิต
      สรุปหากเป็นผู้นำการเมืองแบบพันธ์แท้ ก็จะมีคุณลักษณะที่ไม่แตกต่างจาก 10 ข้อนี้ ซึ่งบุคคลที่เป็นผู้นำควรนำหลักการนี้ไปใช้เพื่อการสร้างภาวะผู้นำ จะไม่ทำให้บุคคลหรือประชาชนตั้งข้อรังเกียจได้ เพราะมีความตั้งใจเป็นผู้นำการเมืองที่ดีนั่นเอง

No comments:

Post a Comment